Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Odporúčame každému zákazníkovi, aby sa vo vlastnom záujme oboznámil s našimi obchodnými podmienkami:

1. Základné údaje

Predávajúci:

Quo – SQ spol. s r.o.
Púchovská 12
831 06 Bratislava
IČO: 31 351 450
IČ DPH: SK2020313053.
Prevádzka elektronického obchodu: http://www.papierovetasky.eu

Kupujúci:

fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Quo –
SQ spol. s r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových
stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Tovar:

tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na
internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť
len ilustračné.

2. Základné ustanovenia

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-
mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach
elektronického obchodu predávajúceho
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že
predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky
odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy
uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade
nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené
finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho.

3. Základné práva a povinnosti predávajúceho

• dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom
množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho
uchovanie a ochranu

• odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe
všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým
dokladom
• predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný
tovar

4. Základné práva a povinnosti kupujúceho

• je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, v opačnom prípade – pri odmietnutí
prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu
• je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom
alebo podpisom ním poverenej osoby
• má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnuté zmluvnými stranami
– uvedené pri objednávaní tovaru

5. Objednávanie tovaru

Kupujúci objednáva tovar alebo služby u predávajúceho :
1/ online – prostredníctvom e-shopu
2/ e-mailom na adresách: michaela.haramiova@quosq.sk , beata.haramiova@quosq.sk
a  sekretariat@quosq.sk
Objednávka musí obsahovať základné náležitosti: fakturačné údaje, kontaktnú osobu,
telefónne číslo, adresu pre doručenie tovaru, ak je iná ako fakturačná, názov tovaru, počty
kusov a dátum vystavenia objednávky. Objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky
spĺňa automaticky.
Poskytnuté údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/202 Z.z. použité
iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej
osobe ( s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu ).
Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci
neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku
spojenia, príp. iných technických problémov.
Po doručení objednávky bude objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy
vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín ( pracovné
dni ) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim a overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi
možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú sumu a spôsob úhrady. Od tohto termínu
je objednávka pre kupujúceho záväzná.
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v prvý deň kontaktovania
predávajúceho a kupujúceho, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Potvrdenie
stornovania oznámi predávajúci tiež výlučne písomnou formou.

6. Ceny, platobné podmienky, prepravné

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku sa môžu
podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny
cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri
overovaní objednávky.
Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti na prevádzke firmy pri osobnom prevzatí tovaru,
dobierkou, na základe zálohovej faktúry prevodom / vkladom na účet predávajúceho. Plnenie
väčších dodávok a v niektorých ďalších prípadoch si Quo – SQ spol. s r.o., vyhradzuje právo
platby vopred (zálohová faktúra).
Pri odovzdaní tovaru formou dobierky platí kupujúci cenu za produkt + dopravné a prípadne
cenu dobierky.
Spôsob dopravy si kupujúci zvolí sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom
spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť nasledovne spôsoby dopravy:
1/ kuriérom UPS
2/ osobný odber na prevádzke
Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

7. Preberanie tovaru

Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.
Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť
zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľné poškodená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky
ihneď kontaktovať predávajúceho a s prepravnou spoločnosťou spísať Zápis o škode na
zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na fyzické porušenie produktu nebudú
akceptované.
Predávajúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až úplným uhradením celej kúpnej ceny
a ďalších čiastok, ktoré majú byť uhradené na účet predávajúceho.

8. Reklamačný poriadok

Reklamovaný tovar musí byť zaslaný na vlastné náklady do sídla spoločnosti, mechanicky
neporušený, kompletný, nepotlačený alebo inak neoznačený, v originálnom balení. V
opačnom prípade sa tovar neprijíma. K tovaru musí byť priložený predajný doklad, alebo jeho

kópia a uvedený presný popis reklamovanej závady. Vady musia byť udané v písomnej
forme.
Za oprávnene reklamovaný tovar je poskytovaná náhrada alebo formou opravy, dodaním
nového tovaru alebo finančnou náhradou, ak nie je iná možnosť.
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných
dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Riadne
objednaný, nepoužitý tovar je možno po dohode vrátiť najneskôr do 7 dní po obdržaní
zásielky a za predpokladu, že tovar sa vráti nepoužitý a nepoškodený na náklady kupujúceho.
Tovar sa nevracia na dobierku, takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.
Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do
15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy kupujúcim cenu zaplatenú za tovar alebo službu , ktorú
kupujúci uhradil vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj
produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného
osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti
nemožno vrátiť.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ( odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak sa
tovar už nevyrába alebo prestal vyrábať, zmenila sa cena dodávateľa tovaru, vystavená cena
tovaru bola chybná.

9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek
bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky
alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných
obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho.
Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar a služby
v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na
vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností
identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím
kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné
podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave dňa 15.6.2022

 


 

Prehlásenie o spracovaní  osobných údajov

 

 

Spoločnosť QUO SQ, spol. s.r.o., je spracovateľom osobných údajov (ďalej len „OÚ“) získaných v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu.

 

1/ Spoločnosť QUO SQ, spol. s.r.o., má implementované opatrenie s súlade s požiadavkami

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len GDPR), ktoré zaisťujú ochranu dôvernosti, intergity a zaistenia dostupnosti OÚ. Spoločnosť QUO SQ, spol.  s.r.o. riadi bezpečnostné riziká tak, aby sa nemohli realizovať hrozby OÚ a postupuje v súlade so smernicou parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 o ochrane osobných údajov.

 

2/ Osobné údaje zákazníkov budú spracované v rozsahu:

–       Meno a priezvisko

–       Poštová adresa

–       E-mailová adresa

–       Telefónne číslo

–       Prihlasovacie údaje zákazníka

–       Obchodné meno

–       IČO

–       DIČ

3/ Získané osobné údaje sú zapracovávané za účelom naplnenia zmluvy (dodávky tovaru) a sú uchovávané po dobu platnosti zmluvy. Osobné údaje môžu byť ďalej poskytované tretej strane (dopravcovi-logistika, dodávka tovaru).

 

4/ V prípade požiadaviek spojených s ochranou osobných údajov zašlite e-mail na adresu:

sekretariat@quosq.sk